نمایشگاه خودرو وصنایع وابسته تبریز95(24)

گزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریز

عصر خودرو:آخرین روز از نمایشگاه خودرو تبریز در حالی آخرین ساعات خود را طی میکند که همچنان بازدیدکنندگان در حال بازدید از محصولات خودروسازان هستند.

Saturday 01 October 2016 - 17:04:00

گزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از چهارمین روز نمایشگاه خودرو تبریز

* عکاس : داریوش تقی پور

برچسب ها

نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته تبریز 95
Back to top