نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته تبریز95 (17)

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریز

عصر خودرو: دومین روز نمایشگاه خودرو تبریز با استقبال بازدیدکنندگان و حضور پررنگ و موفقت آمیز خودروسازان به کار خود ادامه داد.

Thursday 29 September 2016 - 21:18:00

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودرو تبریز

*عکاس: داریوش تقی پور

برچسب ها

نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته تبریز 95
Back to top