نمایشگاه خودرو وصنایع وابسته تبریز 95 (6)

گزارش تصویری از اولین حضور ام جی پارس موتور در ایران

عصر خودرو: اولین حضور ام جی پارس موتور در ایراندر نمایشگاه خودرو تبریز و صنایع وابسته را ببینید.

Wednesday 28 September 2016 - 18:14:00

گزارش تصویری از اولین حضور ام جی پارس موتور در ایرانگزارش تصویری از اولین حضور ام جی پارس موتور در ایرانگزارش تصویری از اولین حضور ام جی پارس موتور در ایرانگزارش تصویری از اولین حضور ام جی پارس موتور در ایرانگزارش تصویری از اولین حضور ام جی پارس موتور در ایرانگزارش تصویری از اولین حضور ام جی پارس موتور در ایرانگزارش تصویری از اولین حضور ام جی پارس موتور در ایرانگزارش تصویری از اولین حضور ام جی پارس موتور در ایرانگزارش تصویری از اولین حضور ام جی پارس موتور در ایرانگزارش تصویری از اولین حضور ام جی پارس موتور در ایرانگزارش تصویری از اولین حضور ام جی پارس موتور در ایرانگزارش تصویری از اولین حضور ام جی پارس موتور در ایرانگزارش تصویری از اولین حضور ام جی پارس موتور در ایران

*عکاس: داریوش تقی پور

برچسب ها

نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته تبریز 95
Back to top