رقابت دریفت راننده های ژاپنی (ویدئو)

عصر خودرو: اگر یک رقابت موتور اسپورت وجود داشته باشد که ژاپنی ها در آن مهارت داشته باشند آن رقابت فقط رقابت دریفت است.

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany