• شصت سال با تکنولوژی F1 (ویدئو)
شصت سال با تکنولوژی F1 (ویدئو)

شصت سال با تکنولوژی F۱ (ویدئو)

عصر خودرو: شصت سال پیشرفت تکنولوژی در ویژگی های فنی خودروهای فرمول ۱ را در یک دقیقه تماشا کنید.

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany