• در حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتور
  • در حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتور
  • در حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتور
  • در حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتور
  • در حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتور
  • در حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتور
  • در حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتور
  • در حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتور
  • در حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتور
  • در حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتور
در حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتوردر حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتوردر حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتوردر حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتوردر حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتوردر حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتوردر حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتوردر حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتوردر حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتوردر حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتور

در حاشیه بازدید از کارخانه کویرموتور

عصر خودرو - روز پنجشنبه ۱۴ شهریور جمعی از اهالی رسانه از خطوط تولید کارخانه کویر موتور، کارخانه تولید موتورهای برقی و سازگار با محیط زیست بازدید کردند. در این بازدید عباسعلی رضایی،دکتر مجید رضایی و دکتر مینا رضایی اعضای هیات‌رئیسه ،رحیم خداپسند مدیرعامل کویر موتور و همچنین سیدرضا مفیدی معاون صنایع حمل‌ونقل حضور داشتند.

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany