• واژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگان
  • واژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگان
  • واژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگان
  • واژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگان
  • واژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگان
  • واژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگان
  • واژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگان
  • واژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگان
واژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگانواژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگانواژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگانواژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگانواژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگانواژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگانواژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگانواژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگان

واژگونی وانت یخچال‌دار در بزرگراه آزادگان

عصر خودرو -یک دستگاه خودرو نیسان یخچال دار دیروز پس از برخورد با گاردریل کنار بزرگراه و تیر چراغ برق واژگون شد. در این حادثه خوشبختانه کسی آسیب ندید اما گاردریل و خودرو خسارت دیدند.

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany